Καλώς ήλθατε στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων

Αποστολή του ΙΜΔΟ είναι η υποστήριξη της δασικής πράξης στην Ελλάδα μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης τεχνολογίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Οι κυριότεροι στόχοι του ερευνητικού έργου του Ινστιτούτου είναι:

p001_1_00

  • Η βελτίωση μακροχρονίως της ανταγωνιστικότητας του δασικού τομέα και η διεύρυνση της χρήσης των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση καθώς και η παραγωγή ποιοτικών δευτερογενών δασικών προϊόντων (μεταποίηση) υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Η διατήρηση και ο εμπλουτισμός της βιοποικιλότητας, η δέσμευση του άνθρακα, η ζωτικότητα, η υγεία και η αντοχή των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
  • Η συμβολή στην ποιότητα ζωής μέσω της διαφύλαξης και βελτίωσης των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών παραμέτρων των δασών.
  • Η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας με ερευνητικούς, τεχνολογικούς και παραγωγικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων.
  • Η μελέτη των επιπτώσεων της μεταβολής του κλίματος και των αλλαγών χρήσης γης στις λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1983 – 2006ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ