Το βιβλίο «Το Τοπίο και οι Μεταλλευτικές Εκμεταλλεύσεις» του Τακτικού ερευνητή του ΕΘΙΑΓΕ Δρ. Γεωργίου Μπρόφα, δασολόγου- αρχιτέκτονα τοπίου, έρχεται να καλύψει ένα κενό γνώσης στο κεφάλαιο της αποκατάστασης διαταραγμένων, από εξορυκτικές δραστηριότητες, περιοχών και να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο σε όσους ασχολούνται στο χώρο της αποκατάστασης του τοπίου. Το βιβλίο αυτό, διαπραγματευόμενο την εγκατάσταση των εκμεταλλεύσεων από τα αρχικά στάδια μέχρι και την αποκατάσταση των εξαντλημένων χώρων, ενώνει τους επιμέρους τομείς για έναν, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερο και αποτελεσματικό περιορισμό των επιπτώσεων στο τοπίο. Σελίδες 335, με 163 (280) φωτογραφίες και 56 σχήματα.

Πληροφορίες για το βιβλίο στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & ΤΔΠ, Τέρμα Αλκμάνος 11528 Ιλίσια Αθήνα, τηλ. 2107787535 (εσ. 3, κ. Μάντακας), e-mail: mage(at)fria.gr και glbrofas(at)gmail.com.