Κώστας Ιωαννίδης

Εργαστήριο: Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων
Δασοκομικής, Γενετικής Βελτίωσης και Βιοτεχνολογίας

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Τ.Θ. 14180
Λεωφ. Υμηττού και Ν. Χλωρού 1, Ιλίσια,11528, Αθήνα
Τηλ. 210 7783401
Φαξ: 210 7784602
Διεύθυνση e-mail: ioko(AT)fria.gr

Σπουδές

  • Αντικείμενο εργασίας
  • Τεχνολογία ξύλου και δασικών προϊόντων
  • Βιοτεχνολογία, Γενετική φυτών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Το ξύλο ως αειφορικό υλικό
  • Δομή και συμπεριφορά του ξύλου
  • Βλαστικός πολλαπλασιασμός
  • Μικροπολλαπλασιασμός με ιστοκαλλιέργεια invitro
  • Μοριακή ανάλυση γενωμικού DΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ