Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τοπίου Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής

Εργαστήριο Δασικής Οικολογίας και Υδρολογίας
> Δασική Οικολογία
> Δασική Υδρολογία

Εργαστήριο Δασικών Γαιών και Βιογεωχημείας

Εργαστήριο Δασοκομικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας

Εργαστήριο Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών
> Δασικές Πυρκαγιές
> Δασική Εντομολογία
> Δασική Παθολογία

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων και Βιομάζας