ΠΩΝΥΜΟ: ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ
ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 10 – 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ. και Fax: 210 6107058 Κιν. : 6978611276 E– mail: glyrintzis@yahoogr

1965 – Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Αρρένων Πειραιώς.
1971 – 1973 – Στρατιωτική θητεία στα τεθωρακισμένα ως Έφεδρος Ανθυπίλαρχος.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Βασικό πτυχίο
1971 – Δίπλωμα Δασολογίας – Τμήμα Δασολογίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μεταπτυχιακές σπουδές

1983 – Διδακτορικό στην ¨Οικονομία της Ανάπτυξης¨ με εξειδίκευση στην οικονομία και τεχνική των εργασιών εκμετάλλευσης δασών (συγκομιδή δασικών προϊόντων και βιομάζας). υποτροφίες: Τεχνική βοήθεια του (τότε) Υπουργείου Συντονισμού και του ΝΑΤΟ. Αποδοχή και υποστήριξη της διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Γαλλίας NANCY II – Σχολή Δικαίου και Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με παρακολούθηση μαθημάτων και στην Ecole nationale du Gιnie Rural des Eaux et des Forets (ENGREF) – Centre de Nancy και υλοποίηση της διατριβής στο Εργαστήριο Δασικής Οικονομίας του Institut National de la Recherche Agronomique de Nancy (INRA).

Λοιπές επιμορφώσεις

1976 – Υπουργείο Γεωργίας / Γεν. Δ/νση Δασών, Αθήνα 2-23 Μαρτίου, Γενικά θέματα δασικής διοίκησης.
1977 – Υπουργείο Γεωργίας / Γεν. Δ/νση Δασών, Αθήνα 3 Μαρτίου – 6 Απριλίου, Οικονομικά, Φωτογραμμετρία, Χαρτογράφηση, Στατιστική, Εδαφολογία, Οικολογία και Μηχανογράφηση.
1979 – Υπουργείο Γεωργίας / Γεν. Δ/νση Δασών, Βυτίνα, 9-14 Ιουλίου, Εκμηχάνιση των εργασιών συγκομιδής ξύλου.
1986 – Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, Βυτίνα, 9-13 Ιουνίου. Περιφερειακή ανάπτυξη, αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση.
1998 – Marathon Data Systems, Αθήνα, 17-19 Ιουνίου. Εισαγωγή στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.
2003 – Dale Carnegie & Associates, Inc., Αθήνα, 19 Μαΐου – 23 Ιουνίου. Leadership for Managers.

Ξένες Γλώσσες
– Aγγλική (Lower certificate in English, Greek-British Institute). Πολύ καλά.
– Γαλλική (Certificat de langue franηaise et de connaissance linguistiques-Institut Franηais d’Athθnes). Άριστα.
– Ιταλική. Μέτρια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1973 – 1975 – Υπουργείο Γεωργίας – Ίδρυμα Δασικών Ερευνών – Τομέας Δασικής Τεχνικής. Επιστημονικός συνεργάτης συμμετέχων εν μέρει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και κυρίως στην εκτέλεση εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενο τις δασικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος (Δασικά Συμπλέγματα Ταϋγέτου, Δράμας, Μαλακασίου, Ασπροποτάμου, Όσσας, Γρεβενών, Καρδίτσας, κ.λπ.).

1976 – 1985 – Υπουργείο Γεωργίας – Δ/νση Δασών Νομού Μεσσηνίας. Υπεύθυνος δασολόγος για την οργάνωση, μελέτη και εκτέλεση δασικών έργων και εργασιών στους τομείς της δασικής εκμετάλλευσης, των αναδασώσεων, της δασικής οδοποιίας, των δασικών βοσκοτόπων και της εν γένει προστασίας των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα. Συντάκτης μεγάλου αριθμού τεχνικών μελετών επί των ανωτέρω αντικειμένων.
1985 – 1987 – Διεύθυνση Δασών Νομού Μεσσηνίας – Δασαρχείο Καλαμάτας. Δασάρχης Καλαμάτας.

– 1994 – CENTRE INTERNATIONAL DE HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES MΙDITERRANΙENNES (C.I.H.E.A.M.) Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) – Τομέας Περιβαλλοντικών και Ανανεώσιμων Πόρων. Καθηγητής – Συντονιστής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς. Επίσης στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων, την καθοδήγηση και παρακολούθηση ερευνητικών εργασιών των σπουδαστών για την απόκτηση διπλώματος εξειδίκευσης ή και Master of Sciences, όπως και στη διοργάνωση και συμμετοχή σε δίκτυα συνεργατικής έρευνας, συνεδρίων, σεμιναρίων και διεθνών επιστημονικών συναντήσεων.
1991 – 1994 – Αναπληρωτής Διευθυντής Μ.Α.Ι.Χ. με απόφαση του Διευθυντή από 25 Ιανουαρίου 1991.

1994 – 1999 – Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. Τομέας Δασικής Τεχνικής, Αναπληρωτής Ερευνητής.
1996 – 2006 – Διευθυντής Κατάρτισης του εθνικής εμβέλειας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΘΙΑΓΕ με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 22 Αυγούστου 1996.
1998-2001 – Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (αρ.6979/18.5.1998 ΦΕΚ 469 τευχ. Β’).
1999 – 2008 -Τακτικός Ερευνητής με ομόφωνες αποφάσεις των Eπιστημονικού και Διοικητικού Συμβουλίων του ΕΘΙΑΓΕ από 16 και 17-2-1999 και 24-5-1999 αντίστοιχα.
1999 – 2001 – Διάθεση από 24 Αυγούστου 1999 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ – Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής με έγγραφο του Γενικού Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ από 5 Αυγούστου 1999.
– Προϊστάμενος των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Εθνικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής και αναπληρωτής του Διευθυντή της αυτής Διεύθυνσης με έγγραφο του Γενικού Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ από 6 Σεπτεμβρίου 1999.
– Απόσπαση από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΘΙΑΓΕ και τοποθέτηση ως Προϊσταμένου των Τμημάτων Διεθνών Σχέσεων και Σχέσεων με Εθνικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 21 Οκτωβρίου 1999.
– Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 9 Δεκεμβρίου 1999.
2000 – 2006 – Τακτικό μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ από 11 Φεβρουαρίου 1999 και από 11 Σεπτεμβρίου 2001.
2001-2002 – Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΟΓΕΕΚΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας από 5 Ιουνίου 2001(αρ. 366205/28.5.2001 ΦΕΚ 700 τευχ. β’).
2001 – 2006 – Διευθυντής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Συντονισμού, Αξιοποίησης και Εφαρμογής της Έρευνας, ύστερα από προκήρυξη, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 9 Ιουλίου 2001.
– Προϊστάμενος στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Αλιάρτου, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 12 Οκτωβρίου 2001.
2002 – 2004 – Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του ΟΓΕΕΚΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας από 13 Ιουνίου 2002 (αρ. 245766/4.6.2002 ΦΕΚ 729 τευχ. β’).
2001 – 2006 – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, με διαδοχικές Πράξεις των Προέδρων του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 19 Ιουλίου 2002 και άσκηση πλήρων καθηκόντων, λόγω μη ύπαρξης Γενικού Διευθυντή από 10 Μαϊου 2004 μέχρι 14 Σεπτεβρίου 2006.
2006 – 2009 -Διευθυντής Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, ύστερα από προκήρυξη, με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 27 Ιουλίου 2006 και με ανανεώσεις της θητείας σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ από 2 Ιουλίου 2009 και 23 Ιουλίου 2009.

2012 – 2016 – Εκλεγμένο εξωτερικό μέλος του εντεκαμελούς Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

2013 – 2017 – Συνεργάτης Ερευνητής του ΕΛ.Γ.Ο. ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨- Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

2014 – Ομόφωνα εκλεγμένο Τατικό Μέλο της Ελληνκής Γεωργικής Ακαδημίας στο Τμήμα Δασών και Δασικών Προϊόντων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πολυετή, πλέον από είκοσι επτά έτη, απασχόληση:
– στο σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς και την παρακολούθηση ερευνητικών εργασιών σπουδαστών για την απόκτηση διπλώματος εξειδίκευσης ή και Master, που αποδεικνύουν την ικανότητα του να οργανώνει και να διευθύνει ερευνητικά προγράμματα, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα στα επί μέρους έργα του ερευνητικού προγράμματος και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και τεχνολογία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή του κυρίως, ως επικεφαλής ερευνητικών έργων ή ομάδων στο μέχρι σήμερα προσωπικό ερευνητικό του έργο.
– στη διοργάνωση και συμμετοχή σε δίκτυα συνεργατικής έρευνας, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, επιτροπές και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις (FAO, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Sylva Mediterranea, C.I.H.E.A.M, I.C.ALP.E., UNESCO, JUFRO κ.λπ.), που επιβεβαιώνουν την ικανότητα του στην αναπτυξη της έρευνας σε νέους τομείς και στο συντονισμό δραστηριοτήτων σε ευρύτερα πεδία έρευνας, πολλές φορές εκτός της ειδικότητας του και την συμβολή του στη χάραξη ερευνητικής πολιτικής, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών.

Το πέραν της δεκαπενταετίας εκπαιδευτικό έργο του πάσης βαθμίδας εκπαιδευομένων μέχρι μεταπτυχιακό φοιτητή, πολλές φορές αναγνωρισμένο από ανώτατους υπηρεσιακούς παράγοντες, επιβεβαιώνει την εμπειρία μου στη μεταφορά γνώσεων της έρευνας στην πράξη και την επιστήμη, ενώ το σημαντικό μελετητικό έργο του, συνετέλεσε στη μεταφορά τεχνογνωσίας των αποτελεσμάτων έρευνας στην πράξη.

Η εθνική και διεθνής δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης του, επιβεβαιώνεται από:
-τη συμβολή του στην αποκατάσταση το έτος 1986 των σεισμοπλήκτων στην Καλαμάτα με τη λειτουργία τριών πριστηρίων για την παραγωγή ξυλείας για την υποστήλωση κατοικιών, πολυκατοικιών και δαπέδων σκηνών, την εγκατάσταση σαρανταπέντε προκατασκευασμένων οικίσκων για τη στέγαση του συνόλου των υπηρεσιών της περιοχής και τη σύσταση ομάδων άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων περισταστικών.
-την ίδρυση, οργάνωση και συνεχή εκπαίδευση (1993-1996) των Ειδικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και ειδικότερα του ανά την Ελλάδα στους χώρους διασποράς των ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης προσωπικού, πρωτοποριακού θεσμού για τα ελληνικά δεδομένα που συνέβαλε δραστικά στη μείωση των περιστατικών δασικών πυρκαγιών.
-τη συμμετοχή του, πλέον μιας πενταετίας (2007-2012), ως Τεχνικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού και υπεύθυνου Γενικού Συντονισμού των έργων Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο (2008) και το Λονδίνο (2012) μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά του Αυγούστου 2007, που πρόβαλαν το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τη χώρα μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

– Ως υπεύθυνος Γενικού Συντονισμού και Τεχνικός Σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού (2007-2012) για τα έργα Αποκατάστασης του Αρχαιολογικού και Ευρύτερου Τοπίου της Ολυμπίας, του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση (2010) από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Απόφαση της 11ης /25 – 11 – 2010 Συνεδρίασης).
– Για την δραστηριότητα αυτή και έπειτα από πρόσκληση της Προεδρείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, δέχθηκε σε επίσκεψη του την 1η Φεβρουαρίου 2011 τις ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.
– Σε εκτίμηση διακεκριμμένων υπηρεσιών του ως Προέδρου Περιβάλλοντος του Θέματος Λεσχών Lions Νοτίου Ελλάδος του απονεμήθηκαν δύο (2) Certificates of Accomplishment για τα έτη 2010 – 2011 και 2012 – 2013 από τους Προέδρους Sid L. Scruggs III και Wayne A. Madden αντίστοιχα των Lions Clubs International.
– Για την πλέον από δεκαεννέα έτη εθελοντική προσφορά υπηρεσιών προς τον συνάνθρωπο του απονεμήθηκε στις 21 Μαρτίου 2013 η ανώτατη διάκριση του λαϊονισμού Melvin Jones Fellowship από τους Lions Clubs International Foundation.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

– Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (μέλος).
– Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (αντιπρόεδρος 1995-97, μέλος Δ.Σ. 1997-99,αντιπρόεδρος Δ.Σ. 1999-2001, αντιπρόεδρος Δ. Σ. 2001-2003, αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2003-2005).
– Ένωση Επιστημόνων Ερευνητών Υπουργείο Γεωργίας (μέλος).
– Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών (μέλος).
-European Network Association of Environmental Campuses (ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος).
– International Association of Wildland Fire (μέλος).
– Study Group on Erosion and Desertification in Regions of Mediterranean Climate (μέλος).
– New York Academy of Sciences (μέλος με πρόσκληση από τον οργανισμό).
– Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.Ispikoudis, J., Lyrintzis, G. and Kyriakakis, S. 1993. Impact of human activities on Mediterranean landscapes in Western Crete. Landscape and Urban Planning, 24 (1993): 259-271, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.

2.Panetsos, K., Nikolaidis, A., Lyrintzis, G., et al. 1993. Identification, preservation, adaptation and cultivation of selected aromatic and medicinal plants suitable for marginal lands of the Mediterranean region. Acta Horticulturae. 331, (1993): 191-197.

3.Lyrintzis, G. and Papanastasis, V. 1995. Human activities and their impact on land degradation. Psilorites mountain in Crete: A historical perspective. Land Degradation and Rehabilitation, 6(1995): 79-93, Wiley.

4.Lyrintzis, G. 1996. Human impact trend in Crete: the case of Psilorites Mountain. Environmental Conservation, 23 (2): 140-148 (1996), Foundation for Environmental Conservation.

5.Lyrintzis, G., Papanastasis, V. and Ispikoudis, J. 1997. Role of livestock husbandry in social and landscape changes in White Mountains and Psilorites of Crete. In: Proceedings of the International Workshop on Ecological basis of livestock grazing in Mediterranean Ecosystems. Thessaloniki, Greece, October 23-25, 1997, European Commission. Science, Research and Development EUR 18308 EN: 322-327.

6.Caballero, D., Xanthopoulos, G., Kallidromitou, D., Lyrintzis, G., Bonazountas, M., Papachristou, P. and Pacios, O. 1999. FOMFIS: Forest fire management and fire prevention system. In: Proceedings of the International Symposium on Forest Fires: Needs & Innovations, A DELFI Action. Athens, Greece, November 18-19, 1999, published by CINAR S.A., Athens, Greece, under the auspices of the European Commission DG XII Environment & Climate Programme(1999): 93-98.

7.Gagari, P., Lyrintzis, G., Baloutsos, G. and Xanthopoulos, G. 2001. Contribution of log erosion barriers to soil protection and vegetation recovery after wildfire in Pinus halepensis forest, in Greece. In: Proceedings of the International Conference on Forest Research: A challenge for an integrated European approach. Thessaloniki, Greece, August 27 – 1 September, 2001, European Commission – National Agricultural Research Foundation, Vol. I: 311–316.

8.Papanastasis, V., Arianoutsou, M. and Lyrintzis, G. 2004. Management of biotic recourses in ancient Greece. In: Proceedings of the 10th International Conference on Mediterranean climate ecosystems (MEDECOS). Rhodes island, Greece, April 25 – May 1, 2004, Millpress (available in CD ROM pdf form), 11p.

9.Lyrintzis, G., Baloutsos, G., Karetsos, G., Daskalakou, E., Tsagari, C., Brofas, G., Mantakas, G. and Bourletsikas, A. 2008. The restoration of Archaeological and Broader Landscape of Olympia. In: Proceedings of the International Workshop on Disaster Risk Reduction at World Heritage Properties. UNESCO, Olympia, Greece, 6-7 November 2008:44-52 (http://whc.unesco.org/uploads/events/documents/event-526-5.pdf).

10.Lyrintzis, G., Baloutsos, G., Karetsos, G., Daskalakou, E., Xanthopoulos, G., Tsagari, C., Mantakas, G. and Bourletsikas, A. 2010. Olympic Rebirth. Wildfire. The Official Publication of the International Association of Wildland Fire. Vol. 19, Number 1 (2010): 12-19.

11.Lyrintzis, G., Lyrintzis, A., Chadzi, G., Proutsos, N., Mantakas, G., Bourletsikas, A. and Kaoukis, K. 2012. Protection and Preservation of Olympic Landscape: The Case of Olympic Botanical Garden. Accepted for publication in the book entitled: The Protection of Archaeological Heritage in Times of Economic Crisis. Cambridge Scholars Publishing. 12p.

12.Βοurletsikas, A. and Lyrintzis, G. 2014. Post – fire water retention management: The case study of Ancient Olympia. Presented in the First Mediterranean Regional Workshop of National Water Retention Measures (NWRM). Alcala de Henares, Madrid, 28-29 January 2014.

13.Xanthopoulos, G., Karetsos, G., Papanastasis, V., Daskalakou, E., Kaoukis, K. and Lyrintzis, G. 2014. Perspectives on Forest Fire Issues in the National Parks of Parnis and Oeta in Greece. In: Proceedings of the International Workshop on Fire Management in Protected Areas and Cultural and Natural Heritage Sites, in the frame of preparation of the IUCN World Congress 2014, Freiburg, June 27th, 2014, 8p.