ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τίτλος: «Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στον ελληνικό χώρο»

Έναρξη – Λήξη: 2012-2015
Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΕΚΑ-Πράσινο Ταμείο
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: €165.497,00
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: €165.497,00
Υπεύθυνος έργου (ή μελέτης): Δρ Παναγιώτης Τσόπελας
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Παναγιώτης Τσόπελας, Νικολέτα Σουλιώτη, Δασοπόνος-Υποψήφια διδάκτωρ, Δρ Παναγιώτης Πετράκης, Δρ Χαράλαμπος Λυκίδης, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης MSc

Συνοπτική περιγραφή: Το αντικείμενο αυτού του έργου είναι η αντιμετώπιση στον ελλαδικό χώρο της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από το μύκητα Ceratocystisplatani

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Καταγραφή και χαρτογράφηση εστιών προσβολής από το μύκητα Ceratocystisplataniσε όλη την Ελλάδα.
  2. Ενημέρωση Δημοσίων Υπηρεσιών και πολιτών για την αποφυγή διάδοσης του παθογόνου με τις πάσης φύσεως ανθρώπινες δραστηριότητες.
  3. Εφαρμογή μεθόδων αντιμετώπισης της ασθένειας σε εστίες προσβολής.
  4. Αξιολόγηση χημικών ουσιών (μυκητοκτόνων-ζιζανιοκτόνων), για χρησιμοποίηση στις εργασίες αντιμετώπισης.
  5. Μελέτη του τρόπου διάδοσης του παθογόνου στον ελληνικό χώρο.
  6. Μελέτη της ευπάθειας του Platanusorientalisστο παθογόνο.

Τίτλος: «Επισκοπήσεις για τη διαπίστωση παθογόνων καραντίνας»

Έναρξη – Λήξη: 2009 – Συνεχόμενο (μακροχρόνιο με ετήσια ανανέωση/παράταση)
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: €11.000,00 περίπου ετησίως
Υπεύθυνος έργου (ή μελέτης): Δρ Π. Τσόπελας
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Π. Τσόπελας, Ν. Σουλιώτη, Δασοπόνος-Υποψήφια διδάκτωρ

Συνοπτική περιγραφή: Το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας έχει οριστεί σε εθνικό επίπεδο ως το Επίσημο Εργαστήριο Επισκοπήσεων (Surveys), για τη διαπίστωση της παρουσίας των επιβλαβών οργανισμών Ceratocystisplatani, Phytophthoraramorumκαι ScirrhiapiniΣτο Εργαστήριο αποστέλλονται δείγματα από φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, τα οποία εξετάζονται για την παρουσία αυτών των επιβλαβών οργανισμών. Έχουν συνταχθεί κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών προς τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές. Οι οδηγίες αυτές έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών αποστέλλονται ετησίως στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίτλος: “Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma” (DIAROD)

Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: €112.600,00
Έναρξη – Λήξη: 2011-2015
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Δράση COSTFP
Υπεύθυνος έργου: Δρ Παναγιώτης Τσόπελας, Τακτικός Ερευνητής
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Τσόπελας Παναγιώτης, Τακτικός Ερευνητής, Σουλιώτη Νικολέτα, Δασοπόνος-Υποψήφια διδάκτωρ, Δρ Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συνοπτική περιγραφή: Η συγκεκριμένη Δράση αφορά σε μία επικίνδυνη ασθένεια που προσβάλλει τις βελόνες της πεύκης και προκαλείται από το μύκητα Mycosphaerellapini(συν.: Scirrhiapini). Το είδος Mycosphaerellapiniέχει διαχωριστεί πρόσφατα σε δύο διαφορετικά αναμορφικά είδη: Dothistromaseptosporumκαι Dothistromapini, επί τη βάσει μοριακών τεχνικών (αλληλουχία βάσεων στο DNA). Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εκτεταμένες προσβολές από τα παθογόνα σε αρκετές περιοχές του πλανήτη και διερευνάται, στα πλαίσια αυτής της δράσης, το ενδεχόμενο να σχετίζονται με αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Ένα άλλο ενδεχόμενο που ερευνάται είναι η εισαγωγή νέων στελεχών του παθογόνου με ισχυρότερη παθογόνο δύναμη. Στη Δράση συμμετέχουν επιστήμονες από την Ευρώπη, αλλά και από άλλες περιοχές της γης (Ν. Αφρική, Καναδάς, Αυστραλία), που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα παθογόνα. Στην Ελλάδα η έρευνα για αυτά τα παθογόνα ήταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένη, ωστόσο, η χώρα είναι υποχρεωμένη, από τους Κανονισμούς της Ε.Ε., να διενεργεί ετήσιους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους για το παθογόνο αυτό, για να είναι δυνατή η έκδοση Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων, που είναι απαραίτητα για τη διακίνηση και εμπορία φυτών πεύκης μέσα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η συμμετοχή μας σε αυτή τη Δράση μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με άλλα εργαστήρια χωρών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τις μεθόδους ταυτοποίησης, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειας.
Προγράμματα εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών

Τίτλος: Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα

Προϋπολογισμός: 31.106 €
Αναθέτουσα αρχή: Υ.ΠΕ.Κ.Α. – Ειδική Γραμματεία Δασών
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
Χρηματοδότηση έργου: Πράσινο Ταμείο
Επιστημονικώς υπεύθυνοι: Δρ. Κοσμάς Αλμπάνης, Αναπληρωτής Ερευνητής – Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνητής
Έναρξη έργου: Δεκέμβριος 2012
Διάρκεια έργου: 30 μήνες

Σύντομη περιγραφή του έργου: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας υπολογισμού της αξίας της δασικής γης για την Ελλάδα η οποία θα στηριχθεί σε μελέτη και ανάλυση της βιβλιογραφίας της περιβαλλοντικής οικονομίας. Η μεθοδολογία θα λάβει τη μορφή ενός υποδείγματος, κατάλληλου για τις Ελληνικές συνθήκες, που στόχο θα έχει να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να εκτιμούν κατά τρόπο απλό και γρήγορο τη συνολική οικονομική αξία του δάσους. Για τη διευκόλυνση των χρηστών θα εντοπισθούν παραδείγματα και μέθοδοι προσδιορισμού των τιμών των παραμέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή του υποδείγματος. Επίσης, θα ετοιμασθούν οδηγίες εφαρμογής του υποδείγματος εκτίμησης της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών του δάσους, υπό μορφή μικρού εγχειριδίου συνοδευόμενου με το αντίστοιχο λογισμικό εφαρμογής, για χρήση από τη Δασική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, με βάση τα παραπάνω, θα γίνει αποτίμηση της συνολικής αξίας των δασών της χώρας.

Τίτλος: Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-2013 με τη μεθοδολογία INCA

Προϋπολογισμός: 45.313 €
Αναθέτουσα αρχή: Υ.ΠΕ.Κ.Α. – Ειδική Γραμματεία Δασών
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων
Χρηματοδότηση έργου: Πράσινο Ταμείο
Επιστημονικώς υπεύθυνοι: Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Αναπληρωτής Ερευνητής
Έναρξη έργου: Δεκέμβριος 2012
Διάρκεια έργου: 18 μήνες

Σύντομη περιγραφή του έργου: Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα με την εισαγωγή και πιλοτική εφαρμογή κατά το 2013 και 2014 μια νέας μεθοδολογικής προσέγγισης που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου INCAΣτα πλαίσια του έργου, το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, προώθησε την εφαρμογή της μεθοδολογίας INCAκατά την αντιπυρική περίοδο του 2013, προχώρησε σε αποτίμηση των αποτελεσμάτων και θα επαναλάβει την προσπάθεια το 2014. Έχοντας ρόλο κεντρικού κόμβου (focalpoint) οργανώνει συναντήσεις φορέων που καλούνται να αναγνωρίσουν τα τοπικά προβλήματα σε σχέση με την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών και των καταστροφών που προκαλούν, να συμφωνήσουν ως προς τους στόχους πρόληψής τους, να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, να σχεδιάσουν δράσεις για την επίτευξη των στόχων και να εφαρμόσουν το σχεδιασμό όπως προβλέπει η μεθοδολογία.

Τίτλος: Εκτίμηση του κόστους των ζημιών από δασικές πυρκαγιές

Προϋπολογισμός: 6.500 €
Πηγή χρηματοδότησης: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από υπόλοιπα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Έναρξη έργου: Οκτώβριος 2011
Διάρκεια έργου: 24 μήνες (παράταση έως τον Οκτώβριο 2014)

Σύντομη περιγραφή του έργου: Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους των ζημιών από τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα με προσαρμογή των αποτελεσμάτων προηγούμενου Ευρωπαϊκού έργου (MASIFF) και καθώς και η ανάπτυξη υποδείγματος εκτίμησης του κόστους κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν με τη μορφή εγχειριδίου καθώς και λογισμικού υποστηρικτικού των απαιτούμενων υπολογισμών.

Τίτλος: Διερεύνηση της σχέσης του υδατικού δυναμικού των δασικών φυτών με τις δασικές πυρκαγιές

Προϋπολογισμός: 32.000 €
Πηγή χρηματοδότησης: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από υπόλοιπα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Έναρξη έργου: Οκτώβριος 2011
Διάρκεια έργου: 48 μήνες

Σύντομη περιγραφή του έργου: Το αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση της σχέσης του υδατικού στρες των δασικών φυτών, εκφραζόμενου με τη μέτρηση του υδατικού δυναμικού αυτών, με τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης και της εξάπλωσης των δασικών πυρκαγιών.

Τίτλος: Προσδιορισμός δομικών μεταβολών σε χημικά τροποποιημένη ξυλεία Kebony

Σκοπός: Η αξιολόγηση των επιδόσεων χημικά τροποποιημένης ξυλείας σε φυσική γήρανση
Φορέας Χρηματοδότησης: ΤΕΙ Λάρισας, KEBONYSA
Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.000 €

Τίτλος: Αντοχή ελληνικών ξύλων στη δράση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και αξιολόγηση προστατευτικών – συντηρητικών ουσιών

Σκοπός: Η κατάταξη των κυριότερων ειδών ελληνικής ξυλείας σε μια κλίμακα ευαισθησίας στη δράση βιολογικών και αβιοτικών παραγόντων και ο προσδιορισμός της αναμενόμενης διάρκειας των κατασκευών στις οποίες χρησιμοποιούνται.
Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΗΜΗΤΡΑ 95/ΕΘΙΑΓΕ (υπόλοιπα προγραμμάτων)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.100 €

Τίτλος έργου: Αντοχή ελληνικών ειδών ξύλου στη δράση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων και αξιολόγηση προστατευτικών-συντηρητικών

Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΗΜΗΤΡΑ 95/ΕΘΙΑΓΕ (υπόλοιπα προγραμμάτων)
Προϋπολογισμός: 5.100 €

Περιγραφή-Σκοπός: Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η μελέτη της φυσικής αντοχής (διάρκειας) του ξύλου με δοκιμές υπαίθρου των κυριότερων δασοπονικών ειδών που αναπτύσσονται στη χώρα μας (Pinusnigra, Pinusbrutia, Pinussylvestris, Piceaexcelsa, Abiescephalonica, Cupressussempervirens, Fagussylvatica, Populusxeuramericana, Castaneasativa, Alnusglutinosaκαι Platanusorientalis). Δοκίμια των παραπάνω ειδών έχουν εγκατασταθεί από το 1999 στην πειραματική επιφάνεια της Ραπεντώσσας σε επαφή με το έδαφος και σε ειδικές εξέδρες (στον αέρα). Διερευνάται επίσης, η αποτελεσματικότητα διαφόρων σκευασμάτων, εκχυλισμάτων και συνθετικών συντηρητικών, για τη βελτίωση της φυσικής διάρκειας και την προστασία των δοκιμίων ξύλου με τη μελέτη της συμπεριφοράς τους κάτω από συνθήκες που ευνοούν τη δράση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια του ερευνητικού έργου ΔΗΜΗΤΡΑ Δ7/IV

Τίτλος Έργου: Bαρέα μέταλλα στον υδρολογικό κύκλο και στους άλλους παράγοντες οικοσυστημάτων ελάτης και αειφύλλων πλατυφύλλων

Προϋπολογισμός: 30.000 €
Πηγή Χρηματοδότησης: Αυτοχρηματοδότηση

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Ο στόχος είναι η εύρεση των συγκεντρώσεων και αποθεμάτων βαρέων μετάλλων σε δύο σπουδαία οικοσυστήματα της χώρας, (αειφύλλων πλατυφύλλων και ελάτης) και συγκεκριμένα σε νερά βροχής, εδαφικού διαλύματος, απορροής., καθώς και σε όλα τα συστατικά του οικοσυστήματος όπως έδαφος, φυτικοί ιστοί και φυλλόπτωση. Ένας επιπλέον στόχος είναι η εύρεση υδρολογικών μοντέλων που θα βρίσκουν τις απώλειες νερού των δασοσυστάδων.

Τίτλος Έργου: Διατήρηση της λειτουργίας των μόνιμων πειραματικών επιφανειών του ΙΜΔΟ & ΤΔΠ που εντάσσονται στον παγκόσμιο οργανισμό ICPFOREST

Προϋπολογισμός: 20.000 €
Πηγή Χρηματοδότησης: Αυτοχρηματοδότηση

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος: Ο στόχος είναι η συνέχιση των δραστηριοτήτων στις μόνιμες πειραματικές επιφάνειες που έχουν ενταχθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό ICPForestΟ παγκόσμιος αυτός οργανισμός περιλαμβάνει δασικές πειραματικές επιφάνειες αντιπροσωπευτικές των χωρών που συμμετέχουν σε όλο τον πλανήτη. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων-μετρήσεων των περιβαλλοντικών παραμέτρων των επιφανειών συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την υγεία των δασών και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

Υπό εξέλιξη προγράμματα του εργαστηρίου δασικής εντομολογίας του ‘Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων’

Τίτλος: «Επισκοπήσεις για την διαπίστωση των εντόμων καραντίνας»

Έναρξη – Λήξη: 2009 – Συνεχόμενο (μακροχρόνιο με ετήσια ανανέωση/παράταση)
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: €15,000 περίπου ετησίως
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: €15.000,00
Υπεύθυνος έργου (ή μελέτης): Δρ Π. Β. Πετράκης
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Π.Β. Πετράκης, Αι. Λάχλου Γεωπόνος
Συμμετέχοντες φορείς:
Αποτελέσματα – Βαθμός υλοποίησης του έργου: Έλεγχος δειγμάτων από όλη την Ελλάδα. Μέχρις στιγμής δεν έχουν ευρεθεί παραμένουσες εισβολές οργανισμών καραντίνας αν και σποραδικά έχουν βρεθεί ορισμένοι οργανισμοί.

Τίτλος: «Συνεργασία και επιστημονική αρωγή με την εταιρία ‘PestShieldΕΠΕ’ σχετικά με την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών με βιολογικές μεθόδους»

Έναρξη – Λήξη: 2013 – Ετήσιο με ετήσια ανανέωση/παράταση
Φορέας Χρηματοδότησης: Ιδιωτικός τομέας (Pest_ShieldΕΠΕ)
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: €100 ανά έργο
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: Το αυτό
Υπεύθυνος έργου (ή μελέτης): Δρ Π. Β. Πετράκης
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Π.Β. Πετράκης, Αι. Λάχλου Γεωπόνος
Συμμετέχοντες φορείς:
Αποτελέσματα – Βαθμός υλοποίησης του έργου: Υπό έγκριση

Τίτλος: «Διαχείριση του εντόμου Marchalina hellenica στον υγροβιότοπο κοτυχίου-Στροφιλιάς (υποέργο 10)»

Έναρξη – Λήξη: 2013 – Ετήσιο
Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο ταμείο (Φορέας Διαχείρισης Υγροβιότοπου Κοτυχίου-Στροφιλιάς).
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: €2.800
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: Το αυτό
Υπεύθυνος έργου (ή μελέτης): Δρ Π. Β. Πετράκης
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Π.Β. Πετράκης, Αι. Λάχλου Γεωπόνος
Συμμετέχοντες φορείς:
Αποτελέσματα – Βαθμός υλοποίησης του έργου: Εκκίνηση

Τίτλος: «Βιοδοκιμές εντομοαπωθητικών σκευασμάτων»

Έναρξη – Λήξη: 2013 – εξαμηνιαίο
Φορέας Χρηματοδότησης: Ιδιωτικός τομέας (ΕΛΠΕΝ ΑΕ Φαρμακευτική)
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: €5.000 περίπου
Προϋπολογισμός του Ινστιτούτου: Το αυτό
Υπεύθυνος έργου (ή μελέτης): Δρ Π. Β. Πετράκης
Ομάδα υποστήριξης: Δρ Π.Β. Πετράκης, Αι. Λάχλου Γεωπόνος
Συμμετέχοντες φορείς:
Αποτελέσματα – Βαθμός υλοποίησης του έργου: Υπό έγκριση

ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος: Γενετική και Βελτίωση Κωνοφόρων- Σποροπαραγωγοί κήποι – Παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού
Φορέας Χρηματοδότησης: Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: Δεν υπήρχε χρηματοδότηση τα τελευταία έτη

Περιγραφή-Σκοπός: Η ίδρυση σποροπαραγωγών κήπων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της επιστήμης της γενετικής βελτίωσης δασοπονικών ειδών και αποσκοπεί στην μαζική παραγωγή γενετικά βελτιωμένου σπόρου για γνωρίσματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (αύξηση, ικανότητα προσαρμογής σε περιβάλλοντα, παραγωγή καρπών, ρητίνης), και τη χρήση του για αναδασώσεις και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Οι σποροπαραγωγοί κήποι αποτελούν συλλογές επιλεγμένων, αρίστων φαινοτύπων ή γενοτύπων που εκπροσωπούνται είτε μέσω κλώνων (ατόμων με ίδια γενετική σύσταση που αναπαρήχθησαν αγενώς), είτε μέσω οικογενειών (σποροφύτων που προέρχονται συνήθως από το ίδιο μητρικό δέντρο/άριστο φαινότυπο). Το γενετικό τους υλικό προέρχεται από μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που χαρακτηρίζεται από όμοιες οικολογικές συνθήκες, ενώ ο σπόρος που παράγουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην ευρύτερη βελτιωτική ζώνη που προσδιορίζεται βάσει αποτελεσμάτων πειραμάτων δοκιμής των απογόνων τους (απογονικές φυτείες). Οι απογονικοί έλεγχοι των κλώνων ενός σποροπαραγωγού κήπου, πέραν του προσδιορισμού των ορίων της ζώνης βελτίωσης, αποσκοπούν και στην αξιολόγηση της γενοτυπικής αξίας των κλώνων βάσει του προσδιορισμού της βελτιωτικής τους αξίας. Οι σποροπαραγωγοί κήποι πρώτης γενιάς μπορούν να παράξουν ακόμη υψηλότερης ποιότητας γενετικά βελτιωμένο σπόρο με την κατάλληλη διαχείριση (π.χ. αν υποστούν αραίωση, μέσω της απομάκρυνσης των κλώνων που έχουν χαμηλότερη βελτιωτική αξία).

Τίτλος: Γενετική και Βελτίωση Πλατυφύλλων κι Ευκαλύπτου

Φορέας Χρηματοδότησης: Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: Δεν υπήρχε χρηματοδότηση τα τελευταία έτη

Περιγραφή-Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι η επιλογή ειδών και προελεύσεων πλατυφύλλων και ευκαλύπτου, με ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και τη δοκιμή τους σε διάφορα κλιματεδαφικά περιβάλλοντα της χώρας μας, με στόχο τη διερεύνηση της απόδοσής τους και τη βελτίωση αυτού του αναπαραγωγικού υλικού και την παραγωγή γενετικά βελτιωμένου σπόρου. Το βελτιωμένο αναπαραγωγικό υλικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασών και δασικών οικοσυστημάτων και στην αναδάσωση δασικών καμένων και εκχερσωμένων εκτάσεων χρησιμοποιώντας το βέλτιστο γενετικά υλικό με αυξημένη παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα. Τέλος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη ίδρυση και εγκατάσταση συστάδων ανθεκτικών σε προσβολές από μύκητες και έντομα.

Τίτλος: Έρευνα δασικών ειδών και μεθόδων αναδασώσεων

Φορέας Χρηματοδότησης: Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: Δεν υπήρχε χρηματοδότηση τα τελευταία έτη

Περιγραφή-Σκοπός: Το Έργο Δασική Ανάπτυξη Αναδασώσεις (FAO/UNDP/ GRE/78/003) που έγινε σε συνεργασία με τον FAOτα έτη 1981-1986, εγκατέστησε ένα δίκτυο πειραματικών επιφανειών με δοκιμές δασοπονικών ειδών και προελεύσεων, καθώς και μεθόδων αναδασώσεων στις περιοχές των Δασαρχείων Νιγρίτας, Γρεβενών και Ναυπάκτου. Οι πειραματικές αυτές επιφάνειες είναι πλέον ώριμες για εξαγωγή συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο του έργου γίνεται προσδιορισμός του μεγέθους της ποικιλότητας των διαφόρων δασικών ειδών και προελεύσεων, της ποιοτικής και ποσοτικής αποδόσεως για τα διάφορα κλιματεδαφικά περιβάλλοντα της χώρας μας και η αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας, αυξήσεως και γενικά απόδοσής τους, σε σύγκριση με επιτόπια δασικά είδη αλλά και σύγκριση μεταξύ αναδασωτικών μεθόδων.

Δασική Οικονομική & Διαχειριστική

Τίτλος Προγράμματος: «Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας»

Προϋπολογισμός: 49.989,0 €
Πηγή χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο

Σύντομη περιγραφή (1 παράγραφος): Στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» (2012-2015) μελετάται η πορεία της φυσικής αναγέννησης στο ώριμο-άκαυτο και στο καμένο δάσος της κεφαλληνιακής ελάτης, το φαινόμενο της πληροκαρπίας, η εξέλιξη των αναδασώσεων ελάτης, οι μετεωρολογικές-μικροκλιματικές συνθήκες (ως στοιχείο του αβιοτικού περιβάλλοντος των δασικών οικοσυστημάτων στον ΕΔ Πάρνηθας) και διερευνάται η μεταξύ τους σχέση. Στόχος του έργου είναι να συμβάλει με τα αποτελέσματά του στην προστασία και διατήρηση του δάσους κεφαλληνιακής ελάτης στον ΕΔ Πάρνηθας, ιδιαίτερα μετά την πυρκαγιά του 2007, ταυτόχρονα με την αξιοποίηση της νέας γνώσης στην ορθολογική λήψη αποφάσεων κατά τη μεταπυρική διαχείρισή του. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς η ενδημική κεφαλληνιακή ελάτη αποτελεί το κυρίαρχο είδος στο σημαντικότερο “περιαστικό” δάσος της μητροπολιτικής Αθήνας, δηλαδή στον ΕΔ Πάρνηθας, που είναι συγχρόνως περιοχή του Δικτύου Natura2000.