ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΤο πρόγραμμα FutMon υλοποιείται από την πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης.

Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πειραματικών επιφανειών δασών σε όλες τις οικολογικές ζώνες όπου μετρώνται ένα πλήθος οικολογικών παραμέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, στις πειραματικές επιφάνειες γίνεται εκτίμηση της υγείας των δασών και ταυτοποίηση των βλαβών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και προσδιορίζονται και μετρώνται η μετεωρολογία, ο φυσικός και χημικός υδρολογικός κύκλος, ο κύκλος των θρεπτικών στοιχείων και ρυπαντών, η αύξηση των δέντρων, ο αριθμός των νεκρώσεων των δέντρων, η βιοποικιλότητα και η χημεία του εδάφους.

Στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων έχει εγκαταστήσει 4 τέτοιες επιφάνειες σε 4 αντιπροσωπευτικά δασικά οικοσυστήματα, αειφύλλων πλατυφύλλων, ελάτης, δρυός και οξιάς. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αρχίζουν από το 1995.
Έτσι υπάρχει μία διαχρονική σειρά από πληροφορίες που μπορούν να επεξεργαστούν στατιστικά και να εξαχθούν συμπεράσματα.

Η κλιματική αλλαγή (άνοδος θερμοκρασίας και αύξηση της συγκεντρώσεως διοξειδίου του άνθρακα) επηρεάζει όλες τις οικολογικές παραμέτρους όχι όμως αισθητά από τη μία χρονιά στην άλλη. Χρειάζεται συνεπώς μία μακρόχρονη παρακολούθηση.

Στην εργασία θα παρουσιαστούν μερικά πρώτα συμπεράσματα.

LEVEL I PLOTS

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ